सूचना

नेपाल विशेष सेवाको अनुसन्धान अधिकृत पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना – २०८०।०७।२१

अनुसन्धान अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परिक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना

अनुसन्धान सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षा केन्द्र-सुर्खेतको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

अनुसन्धान सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षा केन्द्र-बुटवलको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

अनुसन्धान सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षा केन्द्र-हेटौंडाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

अनुसन्धान सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षा केन्द्र-(धनगढी)महेन्द्रनगरको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

अनुसन्धान सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षा केन्द्र-धनकुटाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

अनुसन्धान सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षा केन्द्र-जलेश्वरको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

अनुसन्धान सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षा केन्द्र-काठमाडौंको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

अनुसन्धान सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षा केन्द्र-पोखराको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

नेपाल विशेष सेवाको अनुसन्धान अधिकृत र अनुसन्धान सहायक पदमा लोक सेवा आयोगबाट लिइने लिखित परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना २०८०।०५।२४ 

दरखास्त फारम भर्ने तरिका-२०८०|०३|०२Download

नेपाल विशेष सेवाको अनुसन्धान अधिकृत र अनुसन्धान सहायक पदको लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना-२०८०|०३|०२Download

नेपाल विशेष सेवाको सहायक सूचक पदमा स्थायी नियुक्तिका लागि वैकल्पिक उम्मेदवारलाई सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना २०७९।०९।०७Download

नेपाल विशेष सेवाको अनुसन्धान सहायक पदमा स्थायी नियुक्तिका लागि वैकल्पिक उम्मेदवारलाई सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना २०७९।०९।०७Download

नेपाल विशेष सेवाको सहायक सूचक पदमा स्थायी नियुक्तिका लागि वैकल्पिक उम्मेदवारलाई सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना २०७९।०५।१५Download

नेपाल विशेष सेवाको अनुसन्धान सहायक पदमा स्थायी नियुक्तिका लागि वैकल्पिक उम्मेदवारलाई सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना २०७९।०४।२५ गतेDownload

नेपाल विशेष सेवाको सहायक सूचक पदमा स्थायी नियुक्तिका लागि वैकल्पिक उम्मेदवारलाई सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना २०७९।०४।०२Download

नेपाल विशेष सेवाको सहायक सूचक पदमा स्थायी नियुक्तिका लागि वैकल्पिक उम्मेदवारलाई सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना २०७९।०१।११Download

नेपाल विशेष सेवाको सहायक सूचक पदमा स्थायी नियुक्तिका लागि उम्मेदवारहरुलाई सिफारिश गरिएको सम्बन्धी सूचना २०७८।१२।११ गतेDownload

नेपाल विशेष सेवाको सहायक सूचक पदमा स्थायी नियुक्तिका लागि वैकल्पिक उम्मेदवारलाई सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना २०७८।१२।११ गतेDownload

नेपाल विशेष सेवाको अनुसन्धान सहायक पदमा स्थायी नियुक्तिका लागि बैकल्पिक उम्मेदवारलाई सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा सूचना २०७८।१२।१० गते Download

नेपाल विशेष सेवाको अनुसन्धान अधिकृत पदमा स्थायी नियुक्तिका लागि उम्मेदवारहरुलाई सिफारिश गरिएको सम्बन्धी सूचना २०७८।१२।०४ गतेDownload

नेपाल विशेष सेवाको अनुसन्धान सहायक पदमा स्थायी नियुक्तिका लागि उम्मेदवारहरुलाई सिफारिश गरिएको सम्बन्धी सूचना २०७८।११।३० गते Download

नेपाल विशेष सेवाको सहायक सूचक पदमा स्थायी नियुक्तिका लागि वैकल्पिक उम्मेदवारलाई सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना २०७८।११।२० गतेDownload

अनुसन्धान अधिकृत पदको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा Unfit हुनाको कारण सम्बन्धी सूचनाDownload

सहायक सूचक (राजपत्र अनंकित चतुर्थ श्रेणी सरह) पदमा स्थायी नियुक्तिका लागि वैकल्पिक उम्मेदवारलाई सिफारिश गरिएको सम्बन्धि सूचनाDownload

लोकसेवा आयोगद्धारा विज्ञापन नं २/०७७/०७८ र ३/०७७/०७८ को प्रथम चरणमा उतिर्ण उम्मेदवारहरुको दोश्रो चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सम्बन्धि सूचना

लोकसेवा आयोगद्धारा विज्ञापन नं २/०७७/०७८, ३/०७७/०७८ र ४/०७७/०७८ को प्रथम चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सम्बन्धि सूचना

अनुसन्धान अधिकृत, अनुसन्धान सहायक र सहायक सूचक पदको लिखित परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सम्बन्धि सूचनाDownload

नेपाल विशेष सेवाको सहायक सूचक (राजपत्र अनंकित चतुर्थ श्रेणी सरह) पदमा स्थायी नियुक्तिका लागि वैकल्पिक उम्मेदवारलाई सिफारिश गरिएको सम्बन्धि सूचनाDownload

नेपाल विशेष सेवाको अनुसन्धान अधिकृत, अनुसन्धान सहायक र सहायक सूचक पदको लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना-२०७७|१२|१३Download

सहायक सूचक पदको रोल नं ८४८०१ देखि ८४९५० सम्मका परिक्षार्थीहरुको परीक्षा भवन साविक श्री जनकनाथ स्मृति मा.वि., लैनचौर, काठमाडौ संशोधन भई श्री आदर्श योगहरि मा.वि. लैनचौर, काठमाडौं कायम भएको सम्बन्धी सूचनाDownload

सहायक सूचक पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना


सहायक सूचक (सुरक्षा गार्ड) र कुचिकार पदको स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा प्रकाशन तथा निर्धारित अन्य चरणको परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
Download

सहायक सूचक (सुरक्षा गार्ड) र कुचिकार पदको पूर्व योग्यता परीक्षा र शारीरिक तन्दुरुस्ति परीक्षणको नतिजा प्रकाशन एवं स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धि सूचना -२०७७|०९|०९Download

सहायक सूचक पदको लिखित परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना !!! -२०७७।०९।०२Download

सुरक्षा गार्ड र कुचिकार पदको पूर्व योग्यता परिक्षा र शारीरिक तन्दुरुस्ती प्रारम्भिक परीक्षण सम्बन्धि सूचना – २०७७|०७|२७Download

सहायक सूचक पदको स्थगित परीक्षा सूचारु हुने सम्बन्धमा – २०७७।०६।२२Download

सहायक सूचक (सुरक्षा गार्ड) र कुचिकार पदमा दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना २०७७।०६।२०Download

अनुसन्धान सहायक पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना-२०७६-०३-३०

अनुसन्धान सहायक पदको द्वितीय चरणको परीक्षा संशोधन सम्बन्धी सूचना-२०७६।०३।२४

अनुसन्धान अधिकृत पदको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम सम्बन्धी सूचना-२०७६।०३।१३

अनुसन्धान अधिकृतको परीक्षा कार्यक्रम – २०७६।२।१०

अनुसन्धान अधिकृत तथा अनुसन्धान सहायकको लिखित परीक्षा कार्यक्रम सम्वन्धी

अनुसन्धान अधिकृत (राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी सरह) को परिक्षा केन्द्र सम्वन्धमा

अनुसन्धान अधिकृत (राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी सरह) र अनुसन्धान सहायक (राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी सरह) को परिक्षा सम्वन्धमा