टेण्डर

Invitation for bids – 2077 Poush 10

मोटरसाईकल, साईकल लगायतका अन्य विविध मालसामानहरु लिलाम बिक्री गर्ने बारेको बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना – २०७७|०२|२९

Surveillance Equipment सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृतीको लागि आशयको सूचना – फागुन ६

National Intelligence Integration Data Center
सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृतीको लागि आशयको सूचना

संचार उपकरण खरिद बोलपत्र सम्बन्धित सूचना – फागुन ६

Digital Information System सम्बन्धित सूचना – फागुन ६

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको विद्युतीय खरिद प्रणाली सम्बन्धी सूचना -फागुन २२

Notice for Amendment – माघ ५

Expression Of Interest

Invitation for Bids (DC) – पौष २३

INVITATION FOR BIDS (IFB) Procurement of Motorcycle – २०७६ पौष ७

INVITATION FOR BIDS (IFB) – २०७६ पौष ६

NOTICE FOR ENLISTMENT – २०७६ मंसिर १६

Machinery Items को वोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना – २०७६ असोज २

Digital Networking System को वोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना – २०७६ भाद्र ३०

पार्किङ स्थल तथा स्टोर रुम निर्माण कार्यको वोलपत्र आव्हान सम्वन्धी सूचना

सोलार प्रणाली सेट खरिद कार्यको सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

Invitation for Bids (IFB)-Procurement of Jeep