राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सिंहदरवार, काठमाण्डौ

फोन न‌म्बर. ०१-४२११५५९

फ्याक्सः +९७७-१-४२११६८९ ईमेलः nidsecretariat@nidept.gov.np

अनलाइन आवेदन प्रणालीसंग सम्वन्धित जानकारीका लागि सम्पर्क

email: infoict@nidept.gov.np

फाेन नम्बर : ०१-४२११५७२