राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सिंहदरवार, काठमाण्डौ

फोन न‌ं. ०१-४२११५५९

फ्याक्सः +९७७-१-४२११६८९ ईमेलःnidsecretariat@nidept.gov.np

अनलाइन आवेदन प्रणालीसंग सम्वन्धित जानकारीका लागि सम्पर्क

email: nid_ict@nidept.gov.np

number: 01-4211572