सूचना

लोकसेवा आयोगद्धारा विज्ञापन नं २/०७७/०७८ र ३/०७७/०७८ को प्रथम चरणमा उतिर्ण उम्मेदवारहरुको दोश्रो चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सम्बन्धि सूचना

लोकसेवा आयोगद्धारा विज्ञापन नं २/०७७/०७८, ३/०७७/०७८ र ४/०७७/०७८ को प्रथम चरणको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सम्बन्धि सूचना

सहायक सूचक पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना