प्रदेश कार्यालयहरु

  • राष्ट्रिय अनुसन्धान १ नं. प्रदेश कार्यालय धरान, सुनसरी- ०२५-५२०५६७
  • राष्ट्रिय अनुसन्धान २ नं. प्रदेश कार्यालय जनकपुर, धनुषा – ०४१-४२०१३३
  • राष्ट्रिय अनुसन्धान बागमती प्रदेश कार्यालय हेटौडा, मकवानपुर- ०५७-५२१३४१
  • राष्ट्रिय अनुसन्धान गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखरा, कास्की- ०६१-४६४५५२
  • राष्ट्रिय अनुसन्धान ५ नं. प्रदेश कार्यालय बुटवल, रुपन्देही- ०७१-५४०१२७
  • राष्ट्रिय अनुसन्धान कर्णाली प्रदेश कार्यालय वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत- ०८३-५२१७८१
  • राष्ट्रिय अनुसन्धान सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढी, कैलाली – ०९१-५२११७७